مهدی احسانی

مهدی احسانی

مدیر تحقیق و توسعه و روابط عمومی

مهدی احسانی

 

مدیر دپارتمان تولید محتوا

مشاور رسانه و تولیدمحتوا

ژورنالیست علمی – تخصصی

کارشناس ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد

Mehdi.Ehsani.F@Gmail.Com