مهدی احسانی

مشاور علمی و تولید محتوا

رزومه:

مهدی احسانی

 

مدیر دپارتمان تولید محتوا

مشاور رسانه و تولیدمحتوا

ژورنالیست علمی – تخصصی

کارشناس ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد

Mehdi.Ehsani.F@Gmail.Com