اسماعیل قشمشم

مشاور بازاریابی

مشاور طراحی ساختار و راهبری سازمان های بازاریابی و فروش

نویسنده و مدرس مربیگری کسب و کار و برندسازی شخصی

طراحی و استقرار طرح های فروش مبتنی بر ایده های نوین

مشاور استراتژی، برندینگ و بازاریابی