ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی اجرا شده

 1. ارزیابی قابلیت جذب مایکوتوکسین آفلاتوکسین B1توسط توکسین بایندر A-Guardو تاثیر آن بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی- طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی
 2. بررسی اثر اسیدیفایر پودری A-CID و سین بیوتیک A-Pro Plus بر عملکرد رشد، مشخصات لاشه و سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتی- طرح آزمایشی با همکاری شرکت زنجیره تولید سپید ماکیان
 3. تأثیر سطوح مختلف اسیدی­فایر پودری A-CID بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمونولوژیکی جوجه های گوشتی- طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی
 4. تاثیر افزودن ضدعفونی کننده خوراک A-Cleanبر عملکرد جوجه های گوشتی- طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی
 5. اثر ترکیبات فایتوژنیک بر فاکتورهای عملکردی و سلامت جوجه های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی
 6. اثر مکمل بهبود دهنده پوسته تخم مرغ A-Shell بر عملکرد مرغ تخمگذار، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه علوم دامی
 7. اثر نوع ترکیبات جیره استفاده از پلت بایندر غیر رسی بر ویژگی های خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی، پایان نامه دانشجویی، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

فعالیت های پژوهشی در حال اجرا

 1. اثرات افزودن ترکیبات مختلف سین بیوتیک و مواد معدنی کیلاته (A-Pro Plus)بر عملکرد رشد، صفات لاشه، عملکرد سیستم ایمنی هومورال، جمعیت میکروبی و برخی از فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه تبریز، گروه علوم دامی
 2. اثر افزودن مکمل بهبود دهنده سیستم ایمنی (A-Pro Calf) بر رشد و ویژگی های ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتان، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه کردستان، گروه علوم دامی
 3. ارزیابی قابلیت جذب مایکوتوکسین توسط توکسین بایندر A-Guardو تاثیر آن بر عملکرد، ، فراسنجه های خونی و ایمنی گاوهای شیری هلشتاین- طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه کردستان، گروه علوم دامی
 4. مقایسه محصول اسیدیفایر پودری A-Cid با محصولات مشابه وارداتی به صورت برون تنی و درون تنی در مرغ های گوشتی ، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه کردستان، گروه علوم دامی