ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

تیم علمی و مشاوران

bدکتر-حسین-جهانی
دکتر حسین جهانی دانشگاه کردستان - مشاور تحقیق و توسعه بخش دام
1-(3b)
دکتر علی رزاقی دکترای تغذیه دام - مدیر علمی
6bدکتر-امید-صفری
دکتر امید صفری دانشگاه فردوسی مشهد - مشاور تحقیق و توسعه بخش آبزیان

اعضا بخش تحقیق و توسعه

bمهندس-مهدی-احسانی
مهندس مهدی احسانی کارشناس ارشد تغذیه دام - مدیر تحقیق و توسعه
bدکتر-محمد-صدقی
دکتر محمد صدقی دانشگاه صنعتی اصفهان - مشاور تحقیق و توسعه بخش طیور