ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

نگاهی به فعالیت های پژوهشی سپهر ماکیان فرتاک تا امروز...

سال ۱۳۹۹

(۱)

ارزیابی عملکرد پلت بایندر غیر رسی در جیره غذایی مرغ تخمگذار بر شاخص قوام پلت و سختی خوراک پلت، طرح حمایت از پایان نامه دانشجویی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

(۲)

ارزیابی قابلیت جذب مایکوتوکسین آفلاتوکسین B1 توسط توکسین بایندر  A-Guard و تاثیر آن بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

سال ۱۴۰۰

(۳)

ارزیابی قابلیت جذب مایکوتوکسین آفلاتوکسین B1 توسط توکسین بایندر  A-Guard و تاثیر آن بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

(۴)

تأثیر سطوح مختلف اسیدیفایر پودری A-CID بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمونولوژیکی جوجه‌های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

(۵)

تاثیر افزودن ضدعفونی کننده خوراک A-Cleanبر عملکرد جوجه های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

(۶)

تاثیر مکمل A-Shell بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و استحکام استخوان ساق پا  در مرغ های تخمگذار، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه علوم دامی

سال ۱۴۰۱

(۷)

مقایسه عملکرد مهارکنندگی اسیدیفایر پودری A-Cid با محصولات مشابه خارجی بر باکتری های اشریشیا کلای، سالمونلا تیفیموریوم و استافیلوکوکوس ارئوس، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهرماکیان فرتاک

سال ۱۴۰۱

(۸)

اثرات افزودن ترکیبات مختلف سین بیوتیک و مواد معدنی کیلاته  A-Pro Plus بر عملکرد رشد، صفات لاشه، عملکرد سیستم ایمنی هومورال، جمعیت میکروبی و برخی از فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه تبریز، گروه علوم دامی

سال ۱۴۰۲

(۹)

بررسی اثر اسیدیفایر پودری A-CID  و سین بیوتیک آبزیان A-Pro Fish بر عملکرد رشد، مشخصات لاشه و سلامت دستگاه گوارش  ماهیان قزل آلا، طرح  ارتباط با صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه شیلات

سال ۱۴۰۲

(۱۰)

اثر افزودن مکمل بهبود دهنده سیستم ایمنی A-Pro Calf بر رشد و ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتاین، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه کردستان

(۱۱)

ارزیابی عملکرد A-Jumper بر سنتز چربی شیر و پروفایل اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری ، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهرماکیان فرتاک

(۱۲)

بررسی خواص ضدباکتریایی اسیدهای آلی در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی، حمایت از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

(۱۳)

بررسی عملکرد فرمولاسیون ارتقا یافته محصول پلت بایندر غیر رسی A-Bind بر سرعت تولید، شاخص قوام پلت و سختی خوراک طیور، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک با مشارکت کارخانجات همکار

(۱۴)

ارزیابی عملکرد توکسین بایندر هشت جزئی A-Guard Plus بر بی اثر سازی سموم قارچی آفلاتوکسین، زیرالنون، اوکراتوکسین و DON در شرایط مختلف pH  به صورت برون تنی، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک

(۱۵)

بررسی عملکرد پلت بایندر غیر رسی A-Bind بر افزایش شاخصه قوام پلت و سختی انواع خوراک آبزیان، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک

هدف

دستیابی به دانش فنی تولید محصول موثرتر و قابل رقابت با برترین تولیدکنندگان جهان